Obchodní podmínky

I. Provozovatel

 

Kateřina Šedivá
Za školkou 282
671 82, Dobšice

IČO: 10754296
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Znojmo

 

II. Obecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím (také “provozovatel”) a kupujícím (také „zákazníkem“) při objednávkách a dodávkách šperků.

Odesláním objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, a to s účinností od jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

 

III. Objednávka produktů

 

Šperky lze objednávat zejména pomocí internetových stránek – nákupního košíku, dále také emailem.

Každá taková objednávka musí obsahovat:

a) kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt)

b) šperk určený názvem, a dále také množství objednaných šperků.

Obdržení objednávky prostřednictvím nákupního košíku či emailu prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu.

Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním šperku/šperků kupujícímu.

 

IV.Platební a dodací podmínky

 

Úhrada ceny produktů se provádí převodem na účet prodávajícího nebo formou dobírky.

Náklady na dodání na adresu kupujícího hradí kupující. V ceně poštovného je zahrnuta také cena balného.

 

V. Reklamace

 

V případě, že šperky při převzetí zákazníkem nemají jakost a vlastnosti, které jsou u takového zboží obvyklé, provozovatelem či výrobcem udávané, nebo předpokládané příslušnými právními předpisy (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má zákazník právo na to, aby provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží náhradní; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny takového zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím šperků o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

VI. Zrušení objednávky a změna objednávky

 

Kupující má právo zrušit nebo změnit objednávku či její část, a to do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 12.00 hod. dne předcházejícího vydání zboží. Kupující je povinen v takovém případě oznámit zrušení nebo změnu objednávky emailem a uvést číslo objednávky. Číslo objednávky obdrží kupující v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit v případech, kdy:

a) se podstatně změnila cena šperků nebo je daný produkt dlouhodobě nedostupný,

b) kupující nedodržel tyto obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo

c) v minulosti opakovaně nesplnil svůj závazek zaplatit kupní cenu a převzít šperky.

O zrušení objednávky ze strany prodávajícího je prodávající bez zbytečného odkladu povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, a to na některý z kontaktů uvedených v objednávce.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů, které kupující sdělil prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, podléhá ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Kupující dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto dodací a obchodní podmínky jsou platné pro všechny objednávky učiněné zákazníkem u provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto dodací a obchodní podmínky měnit. Změnu zveřejní provozovatel na svých stránkách, a to přiměřeným způsobem a v dostatečném časovém předstihu před nabytím jejich účinnosti.

Ostatní, zde neuvedené vztahy provozovatele a zákazníka se řídí relevantními ustanoveními obchodního, resp. občanského zákoníku v platném znění a obecně právními předpisy České republiky.

 

Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 14. června 2021

Kateřina Šedivá